white ziptag, next inspection due, periodic inspection tag, annual inspection tag